09:52:41 1397/7/15

ویدیو

حمله حبیب به اعضای تیم کانرحبیب بعد از پیروزی از روی قفس پرید و به یکی از اعضای تیم کانر حمله کرد. اعضای تیم حبیب نیز داخل قفس به کانر حمله کردند.

نظر ها